8x8xapp软件

华泰柏瑞丰盛纯债A
(000187)
成立以来收益率

1.2337(0.0243%)
1000.00元
1.372
0.80% 0.320000% (4.0折 )
收益率

近1月近3月今年以来成立以来

-0.26%0.91%2.34%40.24%

投入1万元收益测算(元)

近1月近3月今年以来成立以来

-0.26%0.91%2.34%40.24%

累计收益率走势单位净值走势累计净值走势
1个月 3个月 6个月 12个月 成立以来
代码股票名称持仓量市值(万)占净资产比值(%)
--------------------
项目市值(元)占净值比例(%)
------------